Strona główna » O Wydziale » Struktura Duszpasterstwa Rodzin i zadania Wydziału

Struktura Duszpasterstwa Rodzin i zadania Wydziału


Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z dnia 1 maja 2003 r. określa ramy dla Duszpasterstwa Rodzin w naszym kraju. Strukturę tego duszpasterstwa na poziomie diecezjalnym tworzą:

 1. Biskup Diecezjalny
 2. Wydział Duszpasterstwa Rodzin
 3. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
 4. Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
 5. Duszpasterstwo Rodzin na poziomie parafialnym
 6. Rodzina chrześcijańska

Dyrektorium w następujący sposób określa zadania poszczególnych podmiotów tego duszpasterstwa:

Biskup Diecezjalny

Jak wskazuje adhortacja apostolska Familiaris consortio, na którą powołuje się Dyrektorium:

“Pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w diecezji jest biskup. Jako ojciec i pasterz winien szczególnie troszczyć się o tę dziedzinę duszpasterstwa, bez wątpienia pierwszoplanową. Musi poświęcić jej swe zainteresowanie, troskę i czas, zapewnić jej ludzi i środki.” (FC 73).

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Biskup Diecezjalny, w trosce o tę pierwszoplanową dziedzinę duszpasterstwa i w celu usprawnienia duszpasterskiej obecności Kościoła dla podtrzymania rodziny (por. FC 65), powołuje Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Wydziałem kieruje Diecezjalny Duszpasterz Rodzin we współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Będzie nim zwykle kapłan po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, z możliwością poświęcenia sprawom rodziny wystarczająco dużo czasu. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

więcej…

 • kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin;
 • organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji;
 • zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi;
 • dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych, z kompetentną kadrą doradców;
 • odpowiada za organizowane szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego;
 • Współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie;
 • propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin;
 • czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzanym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach, oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie;
 • dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania;
 • stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim;
 • opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy;
 • organizuje okresowe spotkania, oraz dni skupienia i rekolekcje dla pracowników duszpasterstwa rodzin w diecezji;
 • bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin;
 • współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji;
 • przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Jest nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

więcej…

Diecezjalny Doradca:

 • współpracuje z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin w organizowaniu tego duszpasterstwa w diecezji;
 • czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy;
 • w razie potrzeby, wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców, oraz we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące;
 • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców;
 • współpracuje z Duszpasterzem Rodzin w opiece nad Domami Samotnej Matki, Katolickimi Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną, Telefonem Zaufania itp.;
 • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin przeciwdziałać im;
 • bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego, oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców.

Parafialne Duszpasterstwo Rodzin

Duszpasterstwo każdej parafii powinno zaliczyć pracę nad małżeństwem i rodziną do stałych form duszpasterstwa zwyczajnego. (…). W programie duszpasterskim parafii będą zatem na stałe obecne takie działania jak: spotkania młodych małżeństw, katechezy dla rodziców, współpraca z rodzicami dzieci przed I Komunią św. i młodzieży przed bierzmowaniem, oraz przygotowanie młodzieży i narzeczonych do małżeństwa.

Biskup Diecezjalny, w celu wzmocnienia duszpasterskiego oddziaływania na rodziny, powołuje Dekanalnych i Rejonowych Duszpasterzy Rodzin.

Rodzina Chrześcijańska

Duszpasterstwo rodzin ma na celu przede wszystkim wspomaganie rodzin. Jednak to “rodzina chrześcijańska jest pierwszą wspólnotą powołaną do głoszenia ewangelii osobie ludzkiej, która jest w stałym rozwoju, i doprowadzenia jej, poprzez stopniowe wychowanie i katechezę, do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej” (FC 2), oraz cieszy się na mocy łaski sakramentalnej specjalnym posłannictwem, służącym budowaniu Kościoła (por. FC 71). Rodzina zatem jest w strukturze duszpasterstwa rodzin pierwszym podmiotem oddziaływania apostolskiego. Jakość tego apostolstwa jest najlepszym sprawdzianem skuteczności troski duszpasterskiej o rodzinę. Należy więc pomagać rodzinom odkryć ich powołanie apostolskie i wspierać organizowanie się rodzin, w celu lepszego oddziaływania tak na poziomie parafii, jak i diecezji.

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin można pobrać poniżej: