Strona główna » O Wydziale » Pracownicy

Pracownicy


Ks. dr Paweł Gałuszka

  • Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
  • Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie
  • Diecezjalny Duszpasterz Kobiet
  • Prezes Fundacji Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela
  • Prezes Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
  • Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
  • Asystent Kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej
  • Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Notka biograficzna

Urodzony w 1981 r. w Libiążu. Święcenia kapłańskie w 2007 r. Wikariusz w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni (2007-2010) oraz parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie (2016). W latach 2001-2007 odbył studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone magisterium (moderator ks. prof. Edward Staniek, temat: Sens pracy fizycznej w życiu mnichów w ujęciu św. Bazylego Wielkiego i św. Augustyna). Następnie w latach 2010-2016 odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej (specjalność nauki o małżeństwie i rodzinie) w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie zakończone licencjatem (moderator o. prof. José Granados, temat: L’azione di Dio e l’azione dei fedeli nell’Eucaristia secondo Robert Sokolowski) oraz doktoratem (moderatorzy ks. prof. Livio Melina i prof. Stanisław Grygiel, temat: Il “Memoriale di Cracovia”. Il contributo del cardinale Karol Wojtyła e del gruppo di teologi e filosofi polacchi, nella preparazione e nella ricezione dell’enciclica “Humanae vitae” di Papa Paolo VI, ocena Summa cum laude oraz wyróżnienie pracy doktorskiej “Sub auspiciis” nadane przez Radę Instytutu).

Decyzją Ojca Świętego Franciszka od 2016 r. pełni posługę Misjonarza Miłosierdzia.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. Decyzją Metropolity Krakowskiego, ks. abp Marka Jędraszewskiego, od 01 lipca 2017 r. jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej.

Od 22.02.2018 r. jest Diecezjalnym Duszpasterzem Kobiet Archidiecezji Krakowskiej. Powierzone zadanie pełni współpracując z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet oraz Krajową Radą ds. Duszpasterstwa Kobiet.

Od 06.2019 r. jest Prezesem Fundacji Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela w Krakowie, w której prowadzi i koordynuje specjalistyczną pomoc duszpasterską oraz jest Dyrektorem Domu Samotnej Matki im. kard. Karola Wojtyły w Krakowie.

Dr Magdalena Dej

  • Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej
Notka biograficzna

Urodzona 11 czerwca 1983 r. w Proszowicach, ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (2002 r.), a następnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku geografia (2007). W latach 2007-2012 odbyła Studia Doktoranckie na tej samej uczelni, uzyskując stopień Doktora Nauk o Ziemi, który został jej nadany decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi UJ w dniu 21 lutego 2012 r., na podstawie rozprawy: „Mechanizmy i skutki oddziaływania dużych przedsiębiorstw w pozametropolitalnych obszarach wiejskich w Polsce” przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bolesława Domańskiego. W 2019 r. podjęła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie z teologii katechetyczno-pastoralnej, które ukończyła w 2023 roku. Praca magisterska z teologii napisana pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Kieliana ściśle związana jest z historią i dziedzictwem duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Krakowskiej (Tytuł pracy: „Recepcja encykliki Humanae Vitae w refleksji intelektualnej i działalności katechetyczno-pastoralnej Wandy Półtawskiej”). Równolegle, w 2021 roku ukończyła studia podyplomowe z Duszpasterstwa Rodzin na UPJPII, a także uzyskała uprawnienia nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera. Jest również absolwentką dwuletniego Studium Duchowości w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe dr Magdaleny Dej ma charakter dwuetapowy i odpowiada na dwukierunkowy profil jej wykształcenia. W pierwszym okresie obejmuje pracę naukową w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (lata 2013-2014) na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, następnie w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (lata 2012-2019), w którym – będąc adiunktem, pełniła również obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych (lata 2015-2019). Kolejno, w latach 2019-2022 była zatrudniona jako Koordynator Dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, m. in. z obszaru filozofii i teologii.

Jednocześnie pragnienie służenia małżeństwom i rodzinom, a także fascynacja postaciami i dziełami Karola Wojtyły i Wandy Półtawskiej, doprowadziły ją do podjęcia studiów z zakresu teologii, duszpasterstwa rodzin oraz duchowości karmelitańskiej i zaowocowały w 2021 r. podjęciem współpracy z Fundacją Towarzyszenia Rodzinie, a także posługą doradcy życia rodzinnego. W 2021 r. została powołana przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do Komitetu organizacyjnego Synodu Biskupów na szczeblu diecezjalnym. Aktywnie uczestniczyła w działaniach związanych z organizacją II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny, który odbył się w listopadzie 2022 r. Pełniła wówczas funkcję Sekretarza Komitetu Naukowego Kongresu.

W obszarze teologii bliskie są jej zagadnienia z obszaru duchowości, zwłaszcza duchowości karmelitańskiej i duchowości małżeńskiej. Interesują ją także zagadnienia z dziedziny teologii pastoralnej, w tym początki i rozwój duszpasterstwa rodzin w Archidiecezji Krakowskiej, a także postaci związane z historią tego duszpasterstwa. Fascynują ją życiorysy świętych – przede wszystkim Jana od Krzyża, Teresy z Avila, Ignacego Loyoli.

W życiu osobistym jest szczęśliwą żoną i mamą czworga dzieci: dwóch córek i dwóch synów. Najwięcej radości sprawia jej spędzanie czasu z rodziną, wspólne rodzinne celebrowanie codzienności, piesze i rowerowe wycieczki, a od czasu do czasu także dalsze podróże. Bycie żoną i mamą uważa za swoje najważniejsze życiowe powołanie i drogę do świętości.

Mgr Gabriela Kasprzyk

  • Sekretarka Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Notka biograficzna