STRONA GŁÓWNA / WYMAGANE DOKUMENTY I PRZYGOTOWANIE DO ADOPCJI

WYMAGANE DOKUMENTY I PRZYGOTOWANIE DO ADOPCJI

Dokumenty niezbędne przy staraniu się o zakwalifikowanie na rodzinę adopcyjna lub zastępczą to:

Wniosek do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego o pomoc w przysposobieniu dziecka lub o zakwalifikowanie na rodzinę zastępczą;
* Życiorysy;
* Odpis zupełny aktu małżeństwa (aktualny, w przypadku II związku – akt rozwodowy). Osoby samotne – odpis aktu urodzenia;
* Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto (rolnicy z Urzędu Gminy);
* Opinie z miejsc pracy;
* Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem w ramach rodziny adopcyjnej lub               zastępczej, zaświadczenie z Poradni Zdrowia Psychicznego, zaświadczenie z Poradni Leczenia Odwykowego, oraz badania dodatkowe: rtg płuc,
badania krwi na odczyn Wassermana;
*Fotografia małżonków;
*PESEL obojga małżonków;
*Oświadczenie o niekaralności;

Oświadczenie, iż kandydaci nie byli ograniczeni, zawieszeni ani pozbawieni władzy rodzicielskiej (w przypadku posiadania własnych dzieci).
Po zgromadzeniu w/w dokumentów należy je zarejestrować w Ośrodku i ustalić termin pierwszych spotkań. Po analizie dokumentów przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania rodziny przez socjologa – specjalistę pracy socjalnej z udziałem psychologa lub pedagoga. Praca z rodziną w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym oparta jest o cykl spotkań z zespołem diagnostycznym (psycholog, pedagog). Po zakończeniu diagnozy, Komisja Kwalifikacyjna ocenia kandydatów i decyduje o dopuszczeniu do szkolenia. Kandydaci pozytywnie zaopiniowani przez Komisję uczestniczą w szkoleniu dla rodziców adopcyjnych lub zastępczych organizowanym przez tutejszy Ośrodek. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia rodzina przedstawiana jest na Zespole Kwalifikacyjnym. Po zakwalifikowaniu rodzina otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne i oczekuje na propozycje dziecka.

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE