STRONA GŁÓWNA / RODZINA A SPOŁECZEŃSTWO

RODZINA A SPOŁECZEŃSTWO

Motto: Rodzina ma prawo do pomocy ze strony spo­łeczeństwa w tym, co dotyczy wydania na świat i wychowywania dzieci. (art. 3 z Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską)

 

Kochani małżonkowie!

W bieżącym miesiącu celem naszych refleksji jest znaczenie naszych małżeństw i rodzin w odniesieniu do społeczeństwa oraz przyjrzenie się naszym postawom względem narodu i państwa w trosce o to, aby nasze małżeństwa i rodziny, a przez nie również nasz naród i państwo, były Bogiem silne.

W Liście do Rodzin święty Jan Paweł II zaznaczył, że rodzice poniekąd rodzą swe dzieci także dla narodu. Stąd rodzice mają legitymację do tego, aby domagać się od państwa podmiotowego traktowania. Między innymi chodzi o wymaganie od instytucji państwowych poszanowania prawdy o małżeństwie, jako związku jednego mężczyzny i jednej kobiety. W dobie uporczywego narzucania ideologii gender, odrzucającej prawdę o wrodzonej naturze ludzkiej i wynikających z niej relacjach międzyosobowych opartych na odmienności płci męskiej i żeńskiej, istnieje pilna potrzeba chronienia naszych małżeństw i rodzin, a zwłaszcza dzieci, przed jej niszczącym wpływem na małżeństwo i rodzinę, a ostatecznie na całe społeczeństwo. Czy posiadamy wiedzę na temat genderyzmu? Czy z odwagą sprzeciwiamy się tej ideologii? Czy jesteśmy pewni, że nasze dzieci w szkole lub przedszkolu nie są poddawane genderowej indoktrynacji?

Mamy też prawo do wolności, własności, ochrony zdrowia, pracy i adekwatnej pomocy w razie potrzeby. Małżonkowie jako rodzice mają prawo, aby w procesie kształcenia i wychowania ich dzieci uszanowana była wiara, przekonania i wartości, którymi oni sami żyją. Trzeba pamiętać, że nikt nie ma pierwszeństwa przed rodzicami do wychowania ich dzieci. Szkoła nie powinna zastępować rodziców, ale pełnić funkcję pomocniczą.

Kluczową sprawą dla istnienia narodu i jego pomyślnego rozwoju jest przekazywanie życia i pełna jego ochrona w naturalnych ramach jego istnienia. Nie sposób w tym miejscu nie przywołać słów św. Jana Pawła II o tym, że „naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości” (homilia w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4 czerwca 1997). Z racji, że w naszym kraju życie ludzkie nie jest w pełni chronione jako element formacji małżeńskiej zróbmy sobie rachunek sumienia z naszego zaangażowania w obronę życia ludzkiego nie tylko w swojej rodzinie, ale również w przestrzeni publicznej. Czy aktywnie włączamy się w społeczne akcje promujące życie ludzkie i jego pełną prawną ochronę? Czy np. podejmujemy duchową adopcję? Czy stać nas na sprzeciw i rzeczowe argumenty w dyskusji ze zwolennikami zabijania nienarodzonych dzieci?

Oprócz przysługujących nam praw, mamy też i obowiązki wobec państwa i narodu. W Liście do Rodzin Autor napisał, że moc duchowa narodu zależy od mocnych rodzin świadomych swojego powołania i posłannictwa w dziejach ludzkości. W związku z tym, że każdazdrowa rodzina będąca integralną częścią społeczeństwa zbudowana jest na fundamencie małżeństwa, to w dużej mierze od samych małżonków zależy kształt i kondycja społeczeństwa. Czy mamy świadomość, że realizując małżeńskie i rodzicielskie powołanie zobowiązani jesteśmy w swoich planach do dbałości nie tylko o dobro małżeństwa, czy też wspólnoty rodzinnej, ale także społeczeństwa? Naszą powinnością wobec społeczeństwa jest uczciwa praca, dążenie do zgody, pielęgnowanie dziedzictwa narodowego poprzez poznawanie historii i przekazywanie jej dzieciom, a także dbałość o język, zwłaszcza kulturę słowa. Winniśmy także rozwijać w sobie ducha patriotyzmu i wychowywać potomstwo do miłości Ojczyzny. Zastanówmy się, jakie dobro czynimy na rzecz społeczeństwa, w którym żyjemy? Czy wychowujemy potomstwo do życia we wspólnocie rodzin, jaką jest społeczeństwo? Czy kształtujemy w dzieciach postawy prospołeczne i pronarodowe?

W ramach zadania formacyjnego podejmijmy wspólną modlitwę w naszych małżeństwach i rodzinach w intencji Ojczyzny autorstwa Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

TEKST DO REFLEKSJI:

św. Jan Paweł II, List do rodzin, n.17

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE