STRONA GŁÓWNA / PRAWA OSIEROCONYCH

PRAWA OSIEROCONYCH

PRAWA OSIEROCONYCH RODZICÓW

stan prawny na dzień 28.08.2014 r.

PATRIUS
doradztwo/opinie prawne/konsultacje
mgr Piotr Kurcz, tel. 531 839 377
biuro: ul. Różana 11, 33 – 101 Tarnów
piotrkurcz87@gmail.com
 Rodzice dziecka zmarłego przedwcześnie – w wyniku poronienia (poniżej 22 tygodnia ciąży) lub urodzenia martwego dziecka, mają prawo do uzyskania z zakładu opieki zdrowotnej:
1. Karty Zgonu dziecka
2. Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka.Na podstawie tych dwóch dokumentów mogą domagać się:
– pochowania zmarłego dziecka
– uzyskania zasiłku pogrzebowego
– udzielenia urlopu macierzyńskiego (matka dziecka)
– uzyskania zasiłku macierzyńskiego (matka dziecka)
———————————————————————————————————————
Względem zakładu opieki zdrowotnej, w którym odbył się poród lub do którego została przyjęta kobieta z dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu poza zakładem opieki zdrowotnej, rodzice mają prawo do:
wydania ciała dziecka i pochowania dziecka
– na wniosek rodziców, lekarz sporządza Kartę Zgonu dziecka, którą należy przedstawić administracji cmentarza w celu pochowania dziecka. Karta zgonu umożliwia zorganizowanie pochówku dziecka bez możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński; (od 2011 r. nie jest wymagana adnotacja USC o zarejestrowaniu zgonu);
– w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego należy do wniosku o jego wypłatę skierowanego do ZUS dołączyć odpis zupełny Aktu Urodzenia dziecka (sporządzony na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka);
uzyskania całości dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu ciąży oraz porodu albo poronienia
wydania dokumentu pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
– zakład opieki zdrowotnej na wniosek rodziców, sporządza pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka i przesyła je do Urzędu Stanu Cywilnego. Rodzice, którzy otrzymali od lekarza pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka mają 3 dni aby przekazać to pismo do USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka.
Na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzany jest Akt Urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe.
W przypadku, gdy poród odbywa się w domu, pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka sporządza lekarz lub położna odbierający poród oraz upoważniony pracownik zakładu opieki zdrowotnej, do którego została przyjęta kobieta z dzieckiem bezpośrednio po urodzeniu poza zakładem opieki zdrowotnej.
W ostatnich kilku latach w sytuacjach, w których określenie niektórych danych dziecka (płci, ciężaru,długości dziecka) w pisemnym zgłoszeniu urodzenia dziecka było utrudnione bądź niemożliwe, w przypadku określenia płci, niektóre podmioty lecznicze stosowały
uprawdopodobnienie danych i wpisywały prawdopodobną płeć dziecka. Nie istnieją jednak przepisy prawa, które nakazywałyby pracownikowi podmiotu leczniczego uprawdopodobnienie płci w sytuacji bardzo wczesnej ciąży, i w wielu podmiotach leczniczych odmawia się jej uprawdopodobnienia. Skutkiem tego jest odmowa sporządzenia Aktu Urodzenia Dziecka w USC i odmowa przyznania matce świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.
Rodzice mają jednak możliwość zlecenia lekarzowi wykonania badania genetycznego tkanek dziecka, w celu określenia jego płci. Badanie takie nie jest refundowane przez NFZ i muszą za nie zapłacić rodzice.
udzielenia urlopu macierzyńskiego
– w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni, od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu;
– w razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka;
uzyskania zasiłku macierzyńskiego
– na podstawie skróconego odpisu Aktu Urodzenia dziecka lub kopii potwierdzonej przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem, matka ma prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego. Wniosek wraz z dołączonym skróconym odpisem Aktu Urodzenia dziecka lub kopią potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem należy złożyć odpowiednio do płatnika składek na ubezpieczenie chorobowe albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
prawo do uznania dziecka
– mężczyzna, od którego dziecko pochodzi (a który nie jest mężem matki), ma prawo złożyć oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że jest ojcem dziecka; jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
———————————————————————————————————————-
Warto pamiętać, że ciału martwo urodzonego dziecka bez względu na czas trwania ciąży należny jest szacunek, przysługujący według przepisów obowiązującego prawa, każdemu zmarłemu.
Zachowania godzące w prawa rodziców do godnego traktowania ich dziecka po śmierci oraz ich samych, mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych, konstytucyjnie chronionych.
———————————————————————————————————————–
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. -Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9 poz.59)
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 1959 nr 11 poz. 62)
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. -Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986 nr 36 poz. 180)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 nr 60 poz. 636)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. 2001 nr 153 poz. 1783)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. 2005 nr 27 poz. 232)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. 2007 nr 1 poz. 9)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 444)
Inne źródła:
1. Pismo Rzecznika Praw Dziecka z dnia 1 czerwca 2009 r. do Ministra Zdrowia sygn. ZSS/500/1/2009/GW oraz Odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2009 r. sygn. MZ-OZO-073-17952-1/EW/09
2. Pismo p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Legislacyjno – Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2007 r. do Dyrektora Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia sygn. DL-P I 4001-14/07
3. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 3346 w sprawie formalności niezbędnych do zarejestrowania dziecka martwo urodzonego; Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE