STRONA GŁÓWNA / MEDIACJE

MEDIACJE

Mediacja to poufny sposób rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im samodzielnie poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pomaga określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu.

 

JAK PRZEBIEGA MEDIACJA?

Spotkania mediacyjne trwają na ogół od jednej do dwóch-trzech godzin. Zazwyczaj potrzebne dą dwa do pięciu spotkań. W trakcie pierwszego spotkania mediator informuje o przebiegu i zasadach mediacji, ustalają, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji oraz potwierdzają dobrowolny udział w rozmowach. Każda ze stron ma też możliwość przedstawienia swojej sytuacji, własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec mediacji.

ZASADY MEDIACJI RODZINNYCH

1. Dobrowolność udziału i swoboda w podejmowaniu decyzji

2. Bezstronność i neutralność mediatora

3. Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji

4. Poufność ujawnianych podczas spotkań faktów, opinii, uczuć i zachowań.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

Na ogół bardziej skuteczna i tańsza niż proces sądowy.

Żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody osób zainteresowanych rozwiązaniem sporu.

Osoby uczestniczące w mediacji same wypracowują i uzgadniają warunki porozumienia.

Strony w każdej chwili mogą odstąpić od mediacji.

Poufność pozwala na otwartość, szczerość i ochronę reputacji.

Mediacja umożliwia opowiedzenie o swoich przeżyciach oraz nazwanie swoich potrzeb, a także pozwala na wsłuchanie się w uczucia i potrzeby drugiej strony oraz lepsze zrozumienie powodów jej zachowań.

Mediacja pomaga w utrzymaniu relacji, które będą lub powinny trwać w przyszłości, a niekiedy umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie.

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA MOŻE BYĆ PROWADZONA?

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, a także spoza rodziny, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć.

Mediację rodzinną warto stosować w sprawach takich jak:

– konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii)

– konflikty między rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi)

– pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku

– konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

– spory wynikające z gospodarowania współwłasnością

– w sytuacji rozejścia się rodziców

– kontakty dziecka z członkami rodziny

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA NIE POWINNA BYĆ PROWADZONA

Kiedy w rodzinie ma miejsce przemoc.

Kiedy jedna z osób lub obydwoje są uzależnione od alkoholu lub narkotyków.

Kiedy niedawne traumatyczne przeżycia uniemożliwiają uczestniczenie w rozmowach.

Kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne.

Kiedy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakichś ukrytych celów (np. zdobycia informacji, dokumentów, wymuszenia rozwiązania).

Kiedy występuje bardzo duża różnica sił między stronami konfliktu.

KONTAKT Z MEDIATOREM

Mediacje rodzinne prowadzi: mgr Katarzyna Głownia

mediator, familiolog, pedagog i doradca rodzinny, teolog małżeństwa i rodziny.

Ukończyła studia z zakresu nauk o rodzinie (specj. poradnictwo i mediacje) oraz teologii małżeństwa i rodziny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych zgodnie ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Brała udział w zagranicznym stażu w The Life Institute w Dublinie,

 

KONTAKT

   +48 506 744 048

   krakowmediacje@gmail.com

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE