STRONA GŁÓWNA / DIECEZJALNY DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

DIECEZJALNY DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

dr Magdalena Dej
tel. +48 12 628 81 49

 e-mail: m.dej@diecezja.pl

Godziny dyżurów:
wtorek (9.00 – 13.00),
czwartek (9.00 – 13.00)

Uprzejmie proszę o wcześniejsze telefoniczne bądź mailowe umówienie spotkania

 

Urodzona 11 czerwca 1983 r. w Proszowicach, ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (2002 r.), a następnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, na kierunku geografia (2007). W latach 2007-2012 odbyła Studia Doktoranckie na tej samej uczelni, uzyskując stopień Doktora Nauk o Ziemi, który został jej nadany decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi UJ w dniu 21 lutego 2012 r., na podstawie rozprawy: „Mechanizmy i skutki oddziaływania dużych przedsiębiorstw w pozametropolitalnych obszarach wiejskich w Polsce” przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bolesława Domańskiego. W 2019 r. podjęła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na kierunku teologia katechetyczno-pastoralna (obecnie V rok studiów). Z kolei 2021 r. w roku ukończyła studia podyplomowe Duszpasterstwo Rodzin organizowane przez UPJPII, a także uzyskała uprawnienia nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera. Obecnie jest również w trakcie realizacji dwuletniego Studium Duchowości w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe dr Magdaleny Dej ma charakter dwuetapowy i odpowiada na dwukierunkowy profil jej wykształcenia. W pierwszym okresie obejmuje pracę naukową w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (lata 2013-2014) na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, następnie w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów (lata 2012-2019), w którym będąc adiunktem, pełniła również obowiązki Z-cy Dyrektora ds. Naukowych (lata 2015-2019). Kolejno, w latach 2019-2022 była zatrudniona jako Koordynator Dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki, gdzie odpowiadała za organizację i przebieg konkursów na finansowanie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, m. in. z obszaru filozofii i teologii. W okresie swej pracy naukowej jako geograf opublikowała ponad 60 artykułów naukowych z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym w czasopismach o najwyższych wskaźnikach IF. Jest również autorką lub współautorką kilku monografii naukowych, które ukazały się w wydawnictwach polskich i zagranicznych, m. in. w wydawnictwie Springer. Kierowała kilkoma projektami naukowymi, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi, finansowanymi m. in. ze środków Narodowego Centrum Nauki, Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki czy też Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Była również członkiem licznych zespołów badawczych i eksperckich realizując projekty na zlecenie władz rządowych i samorządowych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego. Aktywnie uczestniczyła w organizacji licznych seminariów, konferencji i kongresów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Jednocześnie pragnienie służenia małżeństwom i rodzinom, a także fascynacja postaciami i dziełami Karola Wojtyły i Wandy Półtawskiej, doprowadziły ją do podjęcia studiów z zakresu teologii, duszpasterstwa rodzin oraz duchowości karmelitańskiej i zaowocowały w 2021 r. podjęciem współpracy z Fundacją Towarzyszenia Rodzinie, a także posługą doradcy życia rodzinnego w jednej z krakowskich parafii. W ramach pracy w Fundacji Towarzyszenia Rodzinie Magdalena Dej aktywnie uczestniczyła w działaniach związanych z organizacją II Międzynarodowego Kongresu dla Małżeństwa i Rodziny, który odbędzie w listopadzie 2022 r. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Komitetu Naukowego Kongresu.

W obszarze teologii szczególnie bliskie są jej zagadnienia z obszaru duchowości, zwłaszcza duchowości karmelitańskiej i duchowości małżeńskiej. Fascynują ją życiorysy świętych, szczególnie Jana od Krzyża, Teresy z Avila, Ignacego Loyoli.

W życiu osobistym jest szczęśliwą żoną i mamą czwórki dzieci: dwóch córek i dwóch synów. Najwięcej radości sprawia jej spędzanie czasu z rodziną, wspólne rodzinne celebrowanie codzienności, piesze i rowerowe wycieczki, a od czasu do czasu także dalsze podróże. Bycie żoną i mamą uważa za swoje najważniejsze życiowe powołanie i drogę do świętości.

Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca:

  • współpracuje z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w organizowaniu duszpasterstwa rodzin w diecezji;
  • czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy;
  • wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców, oraz zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące;
  • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców;
  • współpracuje z pracownikami Archidiecezjalnych Domów Samotnej Matki, Katolickich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych;
  • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by przeciwdziałać im;
  • bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego, oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców
ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE